Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání kontejnerů 2021

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kontejnerů 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti