Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu II. etapy Husův sad – rok 2021

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu II. etapy Husův sad – rok 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti