Veřejná zakázka malého rozsahu – Výsadba keřů, přesadby dřevin a založení trávníků – MŠ Hornická 43 A (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Výsadba keřů, přesadby dřevin a založení trávníků – MŠ Hornická 43 A

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– situační výkres širších vztahů zde

– výkres sadových úprav zde

– detail sadových úprav zde

– textová zpráva zde

– položkový rozpočet stáhnout

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde